Hodnota výrazu.

Vypočítaj hodnoty výrazov.

PaedDr. Katarína Poláčiková

Klikni do obdĺžnika a doplň chýbajúce údaje v tabuľke.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!"

Viete, že...

Písmená ako symboly pre zvolené matematické objekty sa používali už v gréckych antických spisoch. Euklides vo svojom diele "Základy" pomocou písmen označoval body, úsečky...
Algebrická symbolika začala vznikať v 3. stor. n. l. v Diofantovom diele. V jeho Aritmetike symboly zahrňovali iba operácie sčítania a odčítania, vzťah rovnosti a neznámu s jej mocninami.. Ostatné hodnoty sa vyjadrovali konkrétnymi číslami.
Francúzsky matematik Francois Viete zaviedol pre všeobecné čísla veľké písmena: pre neznáme samohlásky, pre známe hodnoty spoluhlásky.
Dnes používame symboliku, ktorú zaviedol René Descartes.
x3.x-72+0,5.x-0,2-0,4.x10.x-7
-5
-3
0
0,4
1,5
2
5
10
25